اپیزود اول شب قصه - جونور ارگَنج و ابراهیم

banner

در اولین اپیزود شب قصّه از پسر جوانی گفتیم که به واسطه شکست یک طلسم جادویی وارد چالش های بزرگی برای ادامه زندگی میشه.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما