اپیزود پنجاه و نهم شاهنامه - جنگ اسفندیار و ارجاسپ

banner

در این قسمت از آزادی اسفندیار از بند و تاختن به سمت دشت نبرد برای یاری رساندن به لشکر ایران و مقابله با ارجاسپ شاه توران گفتیم.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما