اپیزود پنجاه و دوم شاهنامه - پادشاهی گُشتاسپ

banner

وقتی قیصر روم تصمیم به باج خواهی از لهراسپ پادشاه ایران میگیره گشتاسپ شاهزاده جوان ایرانی میان دو راهی وطن و خانه باید کدام رو انتخاب کنه؟


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما