اپیزود پنجاه و یکم شاهنامه - نبرد گُشتاسپ و اژدها

banner

گشتاسپ برای کمک به خواستگار دختر سوم قیصر به نبرد اژدهای کوه سقیلا میره اما این تازه شروع ماجرای گشتاسپ و کاخ قیصر رومه.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما