اپیزود پنجاهم شاهنامه - نبرد گُشتاسپ و کتایون

banner

گشتاسپ، شاهزاده رانده شده از ایران به کاخ قیصر روم وارد میشه و کتایون، دختر قیصر، نگاهش به پهلوان ایرانی گره میخوره.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما