اپیزود چهل و هفتم شاهنامه - خلاصه‌ای بر شاهان (۱)

banner

خلاصه آنچه در شاهنامه گذشته از پیشدادیان تا ابتدای سلسله کیانیان.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما