اپیزود چهل و پنجم شاهنامه - سیر شدن کیخسرو از دنیا

banner

کیخسرو شبانه روز در خلوت به نیایش یزدان نشسته و دست از تاج و تخت شاهی شسته.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما