اپیزود چهل و چهارم شاهنامه - کشتن افراسیاب

banner

بالاخره پایان داستان کینخواهی سیاوش با شمشیر کیخسرو.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما