اپیزود چهلم شاهنامه - هجوم کیخسرو به توران

banner

ادامه جنگ توران و ایران و اولین هجوم کیخسرو با سپاه عظیم ایران به توران برای کین خواهی پدر.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما