اپیزود سی و پنجم شاهنامه - جنگ یازده رخ (قسمت اول)

banner

یازده رخ ایرانی در برابر یازده رخ تورانی جنگی برای اتمام تمام جنگ ها.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما