اپیزود سی و سوم شاهنامه - شبیخونِ سیاه

banner

در اپیزود سی و سوم از شبیخون رستم و هفت دلاورش به همراه بیژن به کاح افراسیاب تورانی تا فرار افراسیاب و شروع سلسله جنگ های دوازده رخ گفتیم.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما