شاه نامه به نثر

اپیزودهای شاهنامه به نثر با هدف آشتی دوباره جوانان و شناخت قصه‌های جذاب شاهنامه است که فهم داستان های نظم شاهنامه رو با زبانی ساده و نمایش‌گونه برای مخاطب فارسی زبان فراهم می‌کند.

blog-thum
اپیزود پنجاه و سوم شاهنامه - ظهور زرتشت
گشتاسپ شهریار ایران زمین شد و لهراسپ پیر شبانه روز به نیایش نشسته بود. اما روزی درهای کاخ باز شد و مردی آتشدان به دست پا به ایوان کاخ گذاشت. مردی که همه‌ی ایران رو زیر و زبر کرد