blog-thum
حمایت از ما
با حمایت مالی از داستامینوفن راه رو برای ادامه تبدیل شاهنامه به نثر و آشنایی فارسی زبانان بیشتر با شاهنامه فراهم می‌کنید
blog-thum
شاه نامه به نثر
اپیزودهای شاهنامه به نثر با هدف آشتی دوباره جوانان و شناخت قصه‌های جذاب شاهنامه است که فهم داستان های نظم شاهنامه رو با زبانی ساده و نمایش‌گونه برای مخاطب فارسی زبان فراهم می‌کند.
blog-thum
شب قصه‌ها
شب قصه، شامل اپیزود‌هایی است که مخصوص شب و قبل از خواب ساخته شده و برعکس شاهنامه به نثر شامل قصه‌های فولک ایرانی و انواع داستان‌های خارجی است.